Gospodarski Subjekti Page

Sprječavanje sukoba interesa

Sukladno čl.76-77, 80-81. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16) Ustanova Des – Split, kao naručitelj u postupcima javne nabave ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi sa sljedećim gospodarskim subjektima;


1.      Kompromis d.o.o. Split, OIB 87317902203