Pravo na pristup informacijama

Pravo na pristup informacijama

Zakon o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, broj 25/13 i 85/15, dalje u tekstu: Zakon) uređuje pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija koje posjeduju tijela javne vlasti, propisuje načela prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, ograničenja prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, postupak za ostvarivanje i zaštitu prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, djelokrug, način rada i uvjete za imenovanje i razrješenje Povjerenika za informiranje, te inspekcijski nadzor nad provedbom Zakona.

Korisnik prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija je svaka domaća ili strana fizička i pravna osoba. Informacija je svaki podatak koji posjeduje tijelo javne vlasti u obliku dokumenta, zapisa, dosjea, registra ili u bilo kojem drugom obliku, neovisno o načinu na koji je prikazana (napisani, nacrtani, tiskani, snimljeni, magnetni, optički, elektronički ili neki drugi zapis).

Pravo na pristup informacijama obuhvaća pravo korisnika na traženje i dobivanje informacije kao i obvezu tijela javne vlasti omogućiti pristup zatraženoj informaciji.

Sukladno članku 18. stavku 5. Zakona, ne smatra se zahtjevom za pristup informacijama traženje uvida u cjelokupni spis predmeta, objašnjenja ili uputa vezanih uz ostvarivanje nekog prava ili izvršavanje obveze, izrade analize ili tumačenja nekog propisa, kao ni stvaranje nove informacije. 

Korisnik ostvaruje pravo na pristup informaciji podnošenjem usmenog ili pisanog zahtjeva nadležnom tijelu.

Podnositelj zahtjeva nije obvezan navesti razloge zbog kojih traži pristup informaciji, niti je obvezan pozvati se na primjenu ovog Zakona.

Ako je zahtjev podnesen usmeno ili putem telefona, sastavit će se službena bilješka, a ako je podnesen putem elektroničke komunikacije, smatrat će se da je podnesen pisani zahtjev.

U slučaju nepotpunog ili nerazumljivog zahtjeva, tijelo javne vlasti će bez odgode pozvati podnositelja da ga ispravi u roku od pet dana od dana zaprimanja poziva za ispravak. Ako podnositelj to ne učini, Zahtjev će biti odbačen kao nerazumljiv i nepotpun.

Na temelju zahtjeva za pristup informaciji, tijelo javne vlasti će odlučiti najkasnije u roku od 15 dana od dana podnošenja urednog zahtjeva.

Sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama pisani zahtjev mora sadržavati:
·        Naziv i sjedište tijela javne vlasti kojem se zahtjev podnosi
·        Podatke koji su važni za prepoznavanje tražene informacije
·        Ime i prezime i adresu stanovanja fizičke osobe podnositelja zahtjeva ili tvrtku odnosno naziv pravne osobe i njezino sjedište

Tijelo javne vlasti ima pravo na naknadu stvarnih materijalnih troškova koji nastanu pružanjem informacije korisniku prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, kao i na naknadu troškova dostave tražene informacije.

Visina naknade za pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, određena je sukladno kriterijima iz članka 19. stavka 3. Zakona o pravu na pristup informacijama.

Zahtjev za ostvarivanje prava na pristup informacijama podnosi se:

Sanja Gluić, službenica za informiranje
Ustanova za zapošljavanje, rad i profesionalnu rehabilitaciju
osoba s invaliditetom Des Split
114. Brigade 14
21000 Split

 putem telefona na broj: + 385 (0)21 430 519
putem faxa na broj: + 385 (0)21 367 922

elektroničkom poštom: sanja.gluic@des.hr na obrascu Zahtjev za pristup informacijama / Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije

poštom na adresu: Ustanova za zapošljavanje, rad i profesionalnu rehabilitaciju osoba s invaliditetom Des Split, 114. Brigade 14, 21000 Split, na obrascu Zahtjev za pristup informacijama / Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije

 

osobno putem protokola: Ustanova za zapošljavanje, rad i profesionalnu rehabilitaciju osoba s invaliditetom Des Split, 114. Brigade 14, 21000 Split

Dokumenti 2023

Ime dokumenta Objavljeno
Ustanova DES - Godišnje izvješće za 2022 (pdf) 2023-01-26
Ustanova DES - Godišnje izvješće za 2022 (csv) 2023-01-26

Dokumenti 2022

Ime dokumenta Objavljeno
Obrazac 2 - Zahtjev za pristup informacijama 2022-05-17
Obrazac 3 - Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije 2022-05-17
Obrazac 4 - Zahtjev za ponovnu uporabu informacija 2022-05-17
Naknada za pristup informacijama 2022-05-17

Dokumenti 2021

Ime dokumenta Objavljeno
Ustanova DES - Godišnje izvješće za 2021 (pdf) 2022-04-04
Ustanova DES - Godišnje izvješće za 2021 (csv) 2022-04-04

Dokumenti 2020

Ime dokumenta Objavljeno
Ustanova DES - Godišnje izvješće za 2020 (pdf) 2021-06-08
Ustanova DES - Godišnje izvješće za 2020 (csv) 2021-06-08

Dokumenti 2019

Ime dokumenta Objavljeno
Ustanova DES - Godišnje izvješće za 2019 (pdf) 2021-06-08
Ustanova DES - Godišnje izvješće za 2019 (csv) 2021-06-08

Dokumenti 2018

Ime dokumenta Objavljeno
Ustanova DES - Godišnje izvješće za 2018 (pdf) 2019-01-31
Odluka o imenovanju službenice za informiranje 2019-06-06

Dokumenti 2017

Ime dokumenta Objavljeno
Ustanova DES - Godišnje izvješće za 2017 (pdf) 2018-06-15

Dokumenti 2016

Ime dokumenta Objavljeno
Ustanova DES - Godišnje izvješće za 2016 (pdf) 2017-02-01
Ograničenja prava na pristup informacijama 2016-03-03