O Rehabilitaciji Page

Kreativne i socijalizacijske radionice

Socijalizacijske i kreativne radionice provode stručne radnice Službe rehabilitacije.

Kroz grupne susrete na socijalizacijskim radionicama obrađuju se različite teme, kao npr. komunikacijske vještine, samopoštovanje, vještine rješavanja problema, poboljšavanje radnih i higijenskih navika i drugo. Sudjelujući na radionicama osobe s invaliditetom unapređuju već stečene vještine i razvijaju nove vještine.

Na kreativnim radionicama uz pomoć raznih tehnika izrađuju se prigodni ukrasi za blagdane i brojni drugi predmeti. Poticanjem osoba s invaliditetom na korištenje različitih tehnika i materijala nastoje se otkriti i probuditi njihovi skriveni potencijali.

Aktivno sudjelovanje u grupnom radu dovodi do dobrih međuljudskih odnosa i stabilnog radnog i socijalnog funkcioniranja osoba s invaliditetom.