69 godina s vama. Ne postoji bolji razlog!

Nazovite nas: +385 (0)21 430 555

Rehabilitacija

Profesionalnom rehabilitacijom u DES-u se bavimo dugih 63 godine, s tim da se ona u svojim ranijim fazama svodila samo na zapošljavanje u Ustanovi DES. Tijekom 2009 g. osnovan je Radni Centar, a već u travnju 2011 g. odobrena su sredstva iz EU predpristupnih fondova koja su predviđena za uspostavu CENTRA ZA REHABILITACIJU čijim pokretanjem bi se trebalo omogućiti radno osposobljavanje osoba sa invaliditetom (OSI) i proaktivno sudjelovanje u njihovom zapošljavanju na otvorenom tržištu rada.

U okviru Centra za rehabilitaciju, početkom 2012 g. sa radom je nastavio Radni centar koji je prilagođen i inicijalno organiziran u 3 radionice: kulinarska, tekstilna i informatička. Nakon materijalnog opremanja i stručnog ekipiranja, proveden je pilot projekt sa 40 korisnika - osoba sa invaliditetom, te potpuna evaluacija cijelog projekta. Radionice su se u početku izvodile kao pilot projekt i imale su status neformalnog obrazovanja, dok bi u sljedećoj fazi ovo osposobljavanje trebalo dobiti i formalni oblik izdavanjem certifikata o radnoj osposobljenosti za određene vrste poslova.

Potencijalni korisnici Centra za profesionalnu rehabilitaciju su:

 • Dugotrajno nezaposlene OSI
 • OSI čija je radna sposobnost ocijenjena sa ispod 50% od uobičajene
 • Sve OSI koje žele napraviti iskorak u smjeru cjeloživotnog učenja

Korisnici Centra za rehabilitaciju tijekom 6-mjesečnog osposobljavanja prolaze kroz sve faze Modela profesionalne rehabilitacije:

 • Dijagnostički tjedan
 • Izrada perspektiva
 • Izrada rehabilitacijskog plana
 • Profesionalna rehabilitacija

Osnovni cilj svih aktivnosti je izvršiti stručnu procjenu preostalih općih i radnih sposobnosti svake OSI ponaosob (individualni pristup), te joj omogućiti osposobljavanje koje će rezultirati zapošljavanjem: na otvorenom tržištu rada, u zaštićenim uvjetima ili samozapošljavanjem.

Uspostavom Centra za rehabilitaciju (CZR) omogućit će se OSI:

 • Dokvalifikacija u okviru ranije stečenog zanimanja
 • Prekvalifikacija za zanimanja za kojima postoji potreba na tržištu rada, uz izdavanje certifikata o završenoj kvalifikaciji.

Konačni i glavni zadatak CZR je uspostava direktne veze između OSI i poslodavaca, odnosno priprema OSI za točno određene poslove kod poznatog poslodavca čime se OSI već prije početka osposobljavanja osigurava zapošljavanje. Ustanova DES će provoditi aktivnu ulogu u suradnji sa drugim poslodavcima, kako bi usvojili činjenicu da je opći, pa i njihov interes, zapošljavati osobe s invaliditetom i to osposobljene za rad na radnim mjestima prema stvarnim potrebama poslodavca. 

Osim mogućnosti radnog osposobljavanja i pripreme OSI za konkretan posao koji je potreban poslodavcu u radnom procesu, moramo naglasiti da je sufinanciranje, koje nudi  Zavod za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom, dobar poticaj za zapošljavanje OSI, ali poslodavci s istim najčešće nisu upoznati.

Umrežavanje svih dionika koji imaju važnu ulogu u sustavu profesionalne rehabilitacije OSI, preduvjet je uspješne profesionalne rehabilitacije i njenog konačnog cilja – uključivanja u svijet rada. Ti dionici su:

 • Poslodavci
 • Udruge osoba s invaliditetom
 • Institucije lokalne uprave i samouprave
 • Hrvatski zavod za zapošljavanje
 • Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje
 • Centar za socijalnu skrb
 • Ministarstvo rada i mirovinskog sustava
 • Zavod za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditeom

CENTAR ZA PROFESIONALNU REHABILITACIJU U SLUŽBI OSOBA S INVALIDITETOM!