Na ovom mjestu, u 5 jednostavnih koraka, možete ispuniti i poslati prijavu.

Ime *


Prezime *


Spol


Datum rođenja *

/ /

Ulica i kućni broj *


Grad *


Kontakt broj *


E-mail


Državljanstvo *


OIB *


Jeste li u kaznenoj evidenciji?


Korisnik prava na profesionalnu rehabilitaciju
prema Zakonu o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanja osoba s invaliditetom (NN 157/13, 152/14)


Jeste li već sudjelovali u selekcijskom postupku za DES?


Jeste li u evidenciji HZZ-a?


Kandidirate li se za pripravnika

Na ovom mjestu, u 5 jednostavnih koraka, možete ispuniti i poslati prijavu.

Formalno obrazovanje (Obavezno navesti barem jednu školu)


Naziv institucije

Stečeno zvanje

Trajanje obrazovanja

Dodatno obrazovanje

Neformalno obrazovanje


Naziv ustanove/škole

Naziv programa/certifikata

Razdoblje

Dodatno obrazovanje

Na ovom mjestu, u 5 jednostavnih koraka, možete ispuniti i poslati prijavu.

Na ovom mjestu, u 5 jednostavnih koraka, možete ispuniti i poslati prijavu.


Na ovom mjestu, u 5 jednostavnih koraka, možete ispuniti i poslati prijavu.

Kakve poslove biste željeli obavljati? / Za koju poziciju podnosite prijavu?


Na ovom mjestu, u 5 jednostavnih koraka, možete ispuniti i poslati prijavu.

* Ovdje imate mogućnost navesti one informacije koje smatrate bitnima za vašu prijavu. Za eventualne preporuke, molimo vas navedite ime i prezime preporučitelja, radno mjesto, organizaciju gdje osoba radi te njezin telefonski broj. Ciljevi i ambicije – zašto vam je rad u DES–u privlačan te zašto bi baš Vas izabrali.


Klikom na Prijavi se potvrđujete da se slažete s

pravnim napomenama